Výstavba vodovodu a kanalizace
Připojení na splaškovou kanalizaci, vodné, stočné

Obec Bzová doporučuje všem majitelům nemovitostí, aby se na splaškovou kanalizaci obce připojili do 31. 5. 2016. Do konce března bude schválena výše za stočné a od 1. 4. 2016 bude stočné majitelům připojených nemovitostí účtováno. K 31. 3. 2016 bude proveden odečet vody pracovníkem obce a v dubnu fakturováno vodné ještě bez stočného. Další platby už budou formou zálohy, proto žádáme o urychlené vyplnění evidenčních listů - přihlášek odběratele.


Splatnost vodného

Splatnost vodného je prodloužena do 15. 2. 2016. Žádáme občany, aby do tohoto dne odevzdali vyplněný evidenční list - přihlášku odběratele.


Podklady pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Výměna vodoměrů

V těchto dnech vyměňují technici firmy Risl ve vašich nemovitostech vodoměry a opatřují na nich plomby. Do připravených tiskopisů zapisují stav na vašich starých vodoměrech. Tento stav odsouhlasíte svým podpisem. Děkujeme za vaši vstřícnost a spolupráci.


Připojování ke splaškové kanalizaci - aktuální informace
Informace 1. 10. 2015

Žádáme občany, kteří se již připojili na splaškovou kanalizaci, aby tuto skutečnost oznámili na OÚ. Stočné nebude do konce roku 2015 účtováno. Upozorňujeme, že je přísně zakázáno přečerpávat do splaškové kanalizace obsahy septiků.


Připojování na ČOV

Majitelé nemovitostí, kteří jsou již připraveni na přepojení na společnou splaškovou kanalizaci a ČOV, se mohou hlásit na OÚ. Zatím se mohou připojovat nemovitosti kolem hlavní silnice a domy na návsi. Žádáme občany, aby se vždy informovali na OÚ - 311 533 841, nebo 721 281 678, nebo 606 516 792.


Odpojení starého vodovodního řadu

Obec Bzová oznamuje, že starý vodovod bude odpojen 31. 10. 2015. Do této doby musí mít všechny nemovitosti zřízeny nové vodovodní přípojky.


Informace k novým vodovodním přípojkám
Upozornění občanům - nakládání se stavebním odpadem - zemina s kameny

Upozorňujeme občany, že vybagrovaná směs zeminy s kameny je stavebním odpadem a s jako takovým s ním musí být zákonně nakládáno. Není možné vyvážet tento materiál na pozemky, které k tomu nejsou určené. Tento odpad je možno odvézt např. na skládku Ave Hořovice - skládka Hrádek, 1143, 267 62 Hořovice, 311 513 540. Cena za uložení je 320,- Kč bez DPH za tunu i s finanční rezervou. Žádáme občany, aby nedělali skládky zeminy z výkopových prací na obecních ani vlastních pozemcích. Žijeme v CHKO Křivoklátsko, budujeme kanalizaci, abychom naše životní prostředí chránili a udrželi. Vytváření různých hromad mimo místa k tomu určená k tomu nepřispěje. Uvědomme si, jak jsou doposud likvidovány splaškové vody, jakou částkou se na jejich likvidaci podílí rodinný rozpočet. Částka za uložení zeminy na místo, kam patří, snad není tak vysoká. Odkazujeme na zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 § 26 – na celém území CHKO je zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.


Harmonogram prací červenec - srpen 2015

V průběhu července dojde k dokončení prací na hlavních řadech i přípojkách na krajských komunikacích. Práce budou následně pokračovat dle přiloženého harmonogramu, případně se budou dodělávat přípojky v ulicích, kde již jsou řady hotové. Majitelé nemovitostí budou vždy předem informováni.


Výstavba 8.6. - 15. 7. 2015
Upozornění

Důrazně upozorňujeme občany, aby byli velmi opatrní, pokud zadávají práci na vodovodních a kanalizačních přípojkách na svých pozemcích. Bohužel jsme již s Policií ČR řešili situace, kdy se nějací dělníci představili jako zaměstnanci firmy Risl a vybírali od občanů zálohy. S firmou však nemají nic společného a práci nedokončili, nebo ji udělali špatně. Prosíme, aby občané raději kontaktovali starostku nebo místostarostu, aby sami ověřili, o jaké pracovníky se jedná.


Autobusové zastávky v měsíci červnu

Autobus Hořovice - Broumy bude od pondělí 1. 6. 2015 jezdit po své stálé trase. Bude obsluhována pouze dolejší zastávka. Autobus Beroun - Bzová bude zajíždět a zastavovat pouze před OÚ, jezdit bude objížďkovou trasou kolem lípy.


Voda z nového řadu

Oznamujeme občanům, kteří jsou již přepojeni na nový řad, že voda je již pitná. Děkujeme za trpělivost.


Cisterna u č.p. 147 při vjezdu do obce
Prodloužení uzavírky do 31. 5. 2015
Výměny vodovodních přípojek - informace
2. etapa uzavírek

V době od 4. 5. 2015 - 24. 5. 2015 bude uzavřen příjezd do obce směrem od Březové. Autobusy se budou vracet i přijíždět přes Točník. V této době budou pro všechny spoje obsluhovány obě dvě zastávky. U obecního úřadu i u Bezovky.


Výstavba v obci od května do července

V přiložené mapě jsou vyznačené ulice, které jsou naplánované v tomto období.


Informace

V 1. etapě uzavírek v obci od 7. - 30. 4. 2015 bude obsluhována pouze autobusová zastávka na návsi.


Informace k výměně vodovodních přípojek
Rozhodnutí - uzavírky, termíny zvláštního užívání
Uzavírky v obci Bzová

V termínu od 7. 4. do 31. 7. 2015 proběhnou stavební práce na hlavních komunikacích v obci. Práce a s tím spojené uzavírky hlavní komunikace budou probíhat ve třech etapách - viz mapka. V dalších přílohách naleznete i důležitá dopravní opatření v obci na dobu realizace této akce.


Plán prací březen - duben


Od dubna budou také probíhat práce na hlavní krajské komunikaci, jejich přesný harmonogram bude zveřejněn, až bude stanovena objížďková trasa.


Plán dalších prací - výstavba kanalizace
Oznámení o zahájení prací
Vodovod a kanalizace

Projekt byl podpořen: