Výstavba vodovodu a kanalizace

Upozornění občanům - nakládání se stavebním odpadem - zemina s kameny

Upozorňujeme občany, že vybagrovaná směs zeminy s kameny je stavebním odpadem a s jako takovým s ním musí být zákonně nakládáno. Není možné vyvážet tento materiál na pozemky, které k tomu nejsou určené. Tento odpad je možno odvézt např. na skládku Ave Hořovice - skládka Hrádek, 1143, 267 62 Hořovice, 311 513 540. Cena za uložení je 320,- Kč bez DPH za tunu i s finanční rezervou. Žádáme občany, aby nedělali skládky zeminy z výkopových prací na obecních ani vlastních pozemcích. Žijeme v CHKO Křivoklátsko, budujeme kanalizaci, abychom naše životní prostředí chránili a udrželi. Vytváření různých hromad mimo místa k tomu určená k tomu nepřispěje. Uvědomme si, jak jsou doposud likvidovány splaškové vody, jakou částkou se na jejich likvidaci podílí rodinný rozpočet. Částka za uložení zeminy na místo, kam patří, snad není tak vysoká. Odkazujeme na zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 § 26 – na celém území CHKO je zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.