Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017


o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:
•počet podaných žádostí o informace : 7
•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
•výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
•počet stížností: 0
•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2017 nebyla podána žádná další informace vztahující se  uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu  informacím.

Ve Bzové, dne 21.2.2018

Vyvěšeno od: 21.2.2018