Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016


o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:
•počet podaných žádostí o informace : 8
•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
•výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
•počet stížností: 3
•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2016 nebyla podána žádná další informace vztahující se  uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu  informacím.

Ve Bzové, dne 16.2.2017

Vyvěšeno od: 16.2.2017