Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace : 9
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
  • výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
  • počet stížností: 2 - důvodem byly neúplné původní odpovědi na žadatelovu žádost
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2015 nebyla podána žádná další informace vztahující se  uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu  informacím.

Ve Bzové, dne 29.2.2016