Úřední deska

Stavební povolení na vodovod, kanalizaci a ČOV

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 29.1.2014 podal Obec Bzová, IČ 233188, Bzová 52, 267 43 Bzová u Hořovic zastoupená na základě plné moci spol. AQUA PROCON s.r.o., IČO 46964371, Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno 12 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení: Podle § 15 vodního zákona vydává stavební povolení ke stavbě vodního díla: Bzová – vodovod, kanalizace a ČOV.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Stavební povolení na vodovod, kanalizaci a ČOV908446523.pdf 150 Kb