Úřední deska

Pozvánka na veřejnou schůzi

Vážení spoluobčané, naše obec uspěla se žádostí o dotaci z Operačního programu životní prostředí a obdrží téměř 40 000 000,- Kč na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Při realizaci této akce jsme rozhodnuti rekonstruovat též místní zastaralý vodovodní řad. V současné době je vydáno územní rozhodnutí k oběma akcím a projektová kancelář AQUA PROCON, s.r.o. pracuje na dokumentaci ke stavebnímu řízení. Abychom předešli možným zkreslujícím informacím, které by se mohly týkat realizace projektů a též výstavby kanalizačních a vodovodních přípojek, rozhodli jsme se svolat veřejnou schůzi k tomuto tématu na čtvrtek 26. 9. 2013 od 18.00 hod. na sál Bezovky. Počítáme s přítomností nejen členů zastupitelstva, ale též projektanta, zástupce dotační kanceláře a vodoprávního úřadu. Doufáme, že vám budou moci odborně odpovědět na vaše dotazy.

Vzhledem k tomu, že bude v brzké době nutné do projektové dokumentace doplňovat místa napojení jednotlivých nemovitostí, prosíme vás tímto současně o maximální vstřícnost při spolupráci mezi projektantem a majiteli nemovitostí. Přestože na veřejné schůzi budou osvětleny všechny aspekty plánované akce, dovolujeme si již nyní na zadní straně pozvánky připojit základní informace především pro vysvětlení některých zásadních pojmů.

Děkujeme za spolupráci.

Zastupitelstvo obce Bzová

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Základní pojmy:

1. Přípojky ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění:
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti citovaného zákona (před 1. 1. 2002), je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

2. Stavební povolení
Ve smyslu ustanovení § 103 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují přípojky vodovodní a kanalizační v délce do 50 m.

3. Územní rozhodnutí / územní souhlas
Ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, u staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2 (vodovodní a kanalizační přípojky) může místo územního rozhodnutí stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Oznámení o záměru obsahuje údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K oznámení žadatel připojí:
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury,
d) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy,
e) souhlasy osob uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a b) vyznačené rovněž v situačním výkresu.

Doplňující informace:

1. Za paušální poplatek 2 500,- Kč obec Bzová pro Vás:

zajistí zpracování kompletní projektové dokumentace kanalizační přípojky, a to od místa odbočení až k Vašemu domu,
projedná dokumentaci se stavebním úřadem a zajistí územní souhlas,
projedná dokumentaci s odborem dopravy, silničního hospodářství a správních agend a zajistí povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem uložení kanalizační přípojky do komunikace.

2. Projektovou dokumentaci spolu s územním souhlasem obdrží majitel nemovitosti (objednatel). Každý majitel nemovitosti má právo si sám vybrat oprávněnou firmu, která na jeho náklady vybuduje kanalizační přípojku.