Úřední deska

Poplatky v roce 2020


POPLATKY V  ROCE  2020

– výběry budou prováděny od 9. 3. 2020 v době úředních hodin, nebo na č. ú. 9427131/0100 s variabilním symbolem č. p. (případně uvedení jména plátce) splatnost poplatků 30. 6. 2020

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

  • osoba hlášená k trvalému pobytu v obci: 600,- Kč
  • za rekreační objekt, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena žádná osoba, hradí majitel stejný poplatek jako za jednu osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu  600,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeni:

osoby, které jsou nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu  ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu.

Úleva se poskytuje:

  1. osobě, která v roce 2020 dovršila nebo dovrší 65 let a to ve výši 300,- Kč
  2. dětem, které v roce 2020 nedovrší 15 let a to ve výši 300,- Kč.

 

Poplatek ze psů:

  • za jednoho psa: 100,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož majitele: 150,- Kč
  •  za psa, jehož držitelem je osoba, která dovršila nebo dovrší v roce 2020 65 let: 50,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 100,- Kč.

 

Od poplatku jsou osvobozeni:

osoby, které jsou nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu  ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.